Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Podmínky poskytování našich služeb se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a zákonem 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. S veškerými osobními údaji bude naloženo v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem (právnická či fyzická osoba, která vystaví zhotoviteli objednávku v souladu s těmito podmínkami) a zhotovitelem (Firma: Sicuro Porta s.r.o. Radniční 133/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 19469055).

Předmět smluvního vztahu

Předmětem tohoto smluvního vztahu je jazyková, stylistická a vizuální korektura zaslaného textu v českém jazyce, případně další editační, tiskařské či překladatelské práce, rozpoznávání textu prostřednictvím OCR technologie a jeho úprava, rozmnožování CD, DVD či autorské, jazykové nebo příbuzné služby dle nabídky na internetových stránkách zhotovitele www.readytoread.cz.

Objednávka

Za objednávku je považována žádost o provedení jazykových, tiskařských nebo vypalovacích služeb (vyhotovení zakázky), kterou zašle objednatel zhotoviteli elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách https://readytoread.cz/objednavka/view/form, nebo na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka zahrnuje fakturační údaje, kontaktní údaje, dodací údaje, popis objednávaných služeb, texty určené ke korektuře, popřípadě další materiály a pracovní podklady. Po individuální dohodě je možné tato data předat i osobně na záznamovém médiu. Na základě takto provedené objednávky, která byla (např. telefonicky, nebo formou souhlasné e-mailové odpovědi na objednávkový formulář) potvrzena též zhotovitelem, vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné (listovní) smlouvy. Objednatel je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na https://readytoread.cz/9-korekce-business-textu/33-obchodni-podminky.

Zrušení objednávky neakceptované zhotovitelem

V případě, že objednatel ještě před potvrzením objednávky ze strany zhotovitele prokazatelným způsobem (např. telefonicky, nebo e-mailovou formou) zruší objednávku, nebude zhotovitel uplatňovat vůči objednavateli žádné nároky.

Zrušení objednávky akceptované zhotovitelem

V případě, že objednatel zruší takovou objednávku, která již byla (např. telefonicky, nebo formou souhlasné e-mailové odpovědi na objednávkový formulář) potvrzena ze strany objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku, která poměrově odpovídá již dokončené části služeb (vyhotovené zakázky), minimálně však 
50 % z celkové ceny předmětné objednávky vypočtené na základě aktuálního ceníku umístěného na webu www.readytoread.cz.

Platební podmínky

Cena za poskytnuté služby (vyhotovení zakázky) je smluvní a vychází z ceníku uvedeného na https://readytoread.cz/cenik. Za více než 1000 úprav provedených v rámci jazykové a stylistické korektury je účtován poplatek v minimální výši 500 Kč, maximálně však příplatek ve výši 100 % z ceny objednávky.

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zakázky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Provedením závazné objednávky vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. V případě více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat písemně na  kontaktní e-mail uvedený v objednávce. Zhotovitel po potvrzení objednávky vystaví fakturu v elektronické formě a zašle ji objednateli. Doba splatnosti faktury je shodná s termínem dodání dokončené zakázky. Dokončená zakázka bude objednateli zaslána pouze v případě, že tento zašle potvrzení o proplacení faktury (např. printscreen z el. bankovnictví, sken poštovní poukázky typu „A“, fotografie potvrzení o provedení převodu z bankomatu). Dokončená zakázka bude zaslána objednateli v dohodnutém termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli (písemně nebo telefonicky) její přijetí. V případě prodlení s úhradou smluvní ceny zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení.

Záruka spokojenosti

V případě opožděného dodání práce vinou zhotovitele bude objednateli poskytnuta sleva ve výši 5 % z celkové ceny za každý den prodlení. V případě zjištění přehlédnutých chyb v opravovaném textu objednatelem je zhotovitel povinen poskytnout kompenzaci ekvivalentní ceně celé 1 normostrany, na které byla chyba nalezena. Upozornění na zjištěné problémy ze strany objednavatele je nutné prokazatelným způsobem zaslat zhotoviteli do 3 dní od převzetí zakázky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2018.